STONER 63
STONER 63

High Polygons version from my STONER 63.